ABCnet álippesi

ABCNet – no problems in SMS & Kazakh INTERNET!

Используй во благо в ноутбуке и iPAD не порождая новых преград!

Латын әлiпбиi негiзiндегi қазақ әлiпбиi.

 

Аа-Aa

Әә-Áá

Бб-Bb

Вв-Vv

Гг-Gg

Ғғ-Gh gh

Дд-Dd

Ее-Ee

Ёё-алып тастау

Жж-Jj

Зз-Zz

Ии-Iy iy- қазақ сөздерiнде сиыр-siyyr, тиын –tiyyn

Ии-Ii-орыс және басқа тiлдерден, енген сөздерде    (министр-ministr, диск-disk)

Йй-Yy,  сөздің сoңында, ортасында Айтуар-Aytuar, Бурабай – Burabay,  Aрай-aray,

Йй-I i   егер й әрпі Ә,Ө,Ү,Ұ ден кейін тұрса, онда  і  жазамыз  Үй-Ýі, күйініп-kýiinip, Әйтеуір-A’iteuir,  Бұйрық-Búiryq

Кк-Kk

Ққ-Qq

Лл-Ll

Мм-Mm

Нн-Nn

Ңң-NGng   (маркетинг-marketing,                                                             аң-ang) билинг-biling

Оо-Oo

Өө-Óó

Пп-Pp

Рр-Rr

Сс-Ss

Тт-Tt

Уу-Uu

Үү-Ýý  Ýkimet, Ýki, Ýsh, жүр-jýr, түн-týn, шүйіліп-shýiilip

Ұұ-Úú

Фф-Ff

Хх-Hh

Һһ-алып тастау

Цц-алып тастау (конференция-konferensiya, станция – stansiya)

Чч-CH ch

Шш-SH sh

Щщ-алып тастау

Ъъ-алып тастау

Ыы- Yy  Almaty, Atyrau, былтыр- byltyr, Ырысты-Yrysty

Ii-Ii

Ьь-алып тастау,бiрақ үндестiк

заңына сәйкес қолдану қажет

(Tatiyana, Kuzima Grigorievich)

Ээ-алып тастау,бiрақ үндестiк

заңына сәйкес қолдану қажет

(elektronika, emissiya)

Юю-YU yu  Южный-Yujny, Yura

Яя – YA ya

Әрiптердi қолдан жазу үлгiсi:

Aa Áá Bb  Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Qq Rr Ss Tt Uu Úú Vv  Yy Ýý Zz

 

ҚР Ұлттық патент ведомствосының жанындағы зерделiк меншiк агенттiгi

Авторлiк куәлiк №164,  12.12.94.  Аймаганов Ж.Н.

Тел: +7 7172/534014  сот. 87079710232

ABCnet әліппесінің үстемділігі

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *